Skip to content

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilun metodien avulla voidaan saavuttaa etumatkaa toimialan kilpailijoihin nähden ja luoda paras mahdollinen asiakaskokemus.

Yhteistyömme on suositeltavaa aloittaa lyhyellä 1-2 h digitaalisen liiketoiminnan kartoitus- ja konsultaatiotapaamisella.

 

Steps Helsinki tarjoaa ripeää, monipuolista ja asiantuntevaa apua ja tukea yritysten ja organisaatioiden asiakaslähtöisyyden kehittämiseen sekä lyhyen ja pitkän tähtäimen strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Steps Helsinki toteuttaa ja suunnittelee yhdessä kanssasi kustannustehokkaat ja onnistuneet verkkosivu- ja mobiilipalveluhankkeet, muut visuaaliset markkinoinnin projektit ja sisältömarkkinoinnin toimenpiteet, sekä fasilitoi, suunnittelee ja toteuttaa asiakasymmärrys- ja palvelumuotoiluprojekteja.

Lisäksi voimme valmentaa, kouluttaa ja konsultoida organisaationne henkilökuntaa.

Lähtökohtana on, että autamme asiakkaitamme menestymään ja rakentamaan parempia palvelukonsepteja, digitaalisia palveluita ja markkinointia.

Hinnoittelu on reilua ja läpinäkyvää ja perustuu joko suunnittelijan työpäivähintaan tai on tuntiperusteinen projektista riippuen.

icon_service_design


Palvelumuotoilun asiantuntijapalvelut:

• Strategialähtöinen palvelumuotoilu ja suunnittelu
• Asiakasymmärryksen kehittäminen ja syventäminen
• Kvalitatiiviset yksilö-, pari- ja ryhmähaastattelut
• Ratkaisukeskeiset työpajat asiakkaillenne ja henkilöstöllenne

+

Markkinoinnin asiantuntijapalvelut:

• Digitaalisten palveluiden ja tuotteiden konseptisuunnittelu
• Sisältömarkkinointi ja sosiaalisen median markkinointi
• Visuaalinen markkinointiviestinnän suunnittelu ja tuotanto
• Konsultaatiot, koulutukset ja valmennukset

icon_service_design


Palvelumuotoilun asiantuntijapalvelut

Strategialähtöinen palvelumuotoilu ja suunnittelu

Palvelumuotoilu (engl. service design) tarkoittaa erilaisten palvelujen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua hyödyntäen muotoilussa kehitettyjä menetelmiä. Palvelumuotoilun tavoitteena on asiakaskokemuksen (engl. customer experience) ihmiskeskeinen suunnittelu siten että palvelu vastaa sekä asiakkaiden tutkittuja tarpeita ja toiveita, että palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita.

Strategialähtöinen palvelumuotoilu ja suunnittelu tarkoittavat yrityksen tai organisaation strategiasta johdettujen tavoitteiden ottamista projektien tavoitteeksi. Palvelumuotoilu on osallistava tapa tehdä asioita, joten se ohjaa organisaation pitämään tiivistä yhteyttä asiakkaisiin ja palvelun käyttäjiin. Näin ymmärretään syvällisemmin omaa kohderyhmää, ja tämän tiedon pohjalta voidaan innovoida uutta.

Palvelumuotoilu on myös asiakaslähtöinen tapa toimia. Tämän ajattelutavan ottaminen suunnittelun ja toiminnan lähtökohdaksi varmistaa, että liiketoiminnalliset tavoitteet saavutetaan asiakas keskiössä.


Asiakasymmärryksen kehittäminen ja syventäminen

 On erittäin tärkeää kerätä ja analysoida asiakkaista saatavilla oleva tieto näkemykseksi, joka ohjaa kaikkien organisaation toimintojen, kuten myynnin, markkinoinnin, ja tuote- tai palvelukehityksen arkista työtä.

Steps Helsinki voi tutkia asiakkaiden ostopolkua ja auttaa ymmärtämään heidän motiiveja ja tarpeitaan. Suunnittelija voi kerätä tietoa muun muassa havainnoimalla myynti- ja ostotilanteita, haastattelemalla asiakkaita sekä keräämällä tietoa erilaisilla online- ja offline-työkaluilla kuten kännykällä, päiväkirjoilla, videoilla, verkkokeskusteluissa ja verkkoyhteisöissä.

Asiakasprofiilit jakavat yhtenäisen asiakasmassan omiin erillisiin kohderyhmiinsä, joilla on erilaisia tarpeita. Asiakasprofiilit muodostetaan kvalitatiivisilla asiakastutkimuksilla kerätyn tiedon perusteella. Profiilien avulla markkinointia, palveluita ja tuotteita on helpompi kohdentaa ja räätälöidä relevanteille ryhmille.


Kvalitatiiviset yksilö-, pari- ja ryhmähaastattelut

 Kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta on hyödynnetty jo kauan, ja se on edelleen vahvistanut asemaansa osana nykyaikaista asiakasymmärrystä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa analyysin pääpaino on numeeristen arvioiden sijaan arvojen, asenteiden, mielipiteiden sekä niiden syiden ja seurausten syväluotauksessa.

Kvalitatiivista tutkimusta voidaan käyttää sekä itsenäisesti että yhdessä kvantitatiivisen tutkimuksen kanssa. Kvalitatiivisella selvityksellä voidaan laatia kvantitatiivisen tutkimusvaiheen kysymykset, jolloin kysymyksiin nousee keskeisiä osa-alueita ja kokonaisuuksia. Kvalitatiivisella tutkimuksella voidaan myös syventää myöhemmin kvantitatiivisessa tutkimuksessa saatuja tuloksia.

Kvalitatiivisen tutkimuksen reliabiliteetin eli luotettavuuden varmistaa aineiston riittävyys. Tietoa kerätään, kunnes uudet tapaukset eivät tuota enää uutta informaatiota.


Ratkaisukeskeiset työpajat asiakkaillenne ja henkilöstöllenne

Palvelumuotoilutyöpajojen avulla voidaan tutkia asiakkaiden tarpeita ja toiveita, kehittää organisaation asiakaslähtöisyyttä, innovoida uutta, työstää organisaationne tai tiiminne vahvuuksia ja heikkouksia sekä kehittää entisestään markkinointia, myyntiä, tuotteita, palveluita ja liiketoiminnan kokonaisuutta.

Työpajojen teema, käsiteltävät aiheet, ja työskentelyn tavoitteet sovitaan ja suunnitellaan yhdessä, ja työpajat kustomoidaan tilanteen mukaan vastaamaan organisaationne yksilöllisiin tarpeisiin. Yhteisesti sovittuun kehityshankkeeseen tai palvelumuotoiluprojektiin sisällytetään tyypillisesti useampia työpajoja, joissa käsitellään valittua teemaa eri näkökulmista.

Työpajat voidaan järjestää eksklusiivisesti organisaationne kuluttaja- tai yritysasiakkaille, tai työpajoihin voidaan kutsua mukaan myös organisaationne asiakkaiden edustajia.

Työpajaan osallistuu yleensä 4-12 organisaationne asiakkaiden edustajaa tai tiiminne avainhenkilöä. Yhden työpajan normaali kesto on 2-4 h.

icon_service_design


Konsultaatiot

Yhteistyömme on suositeltavaa aloittaa liiketoimintanne nykytilan kartoituksella. Ensimmäisen konsultaatiotapaamisen aikana Steps Helsingin suunnittelijalla ja strategilla on mahdollisuus perehtyä kanssanne uniikin kartoitustyökalumme avulla lähtökohtiinne, organisaationne ja tiiminne toimintaan ja sen asiakaslähtöisyyteen, liiketoimintanne ja markkinointinne kokonaisuuteen ja tulevaisuuden visioonne.

Tapaamisen keskeisimpänä tavoitteena on tunnistaa asiakkaidenne, organisaationne tai tiiminne suurimmat haasteet, ja tunnistaa asiakaskohtaamisiin, markkinointiin ja palvelumuotoiluun liittyvä innovaatiopotentiaali.

Steps Helsinki voi liiketoiminnan nykytilan kartoituksen ja konsultaatiossa käytyjen keskustelujen jälkeen tarjota tilanteeseenne parhaiten sopivia tuotantopalveluita, kouluttaa ja valmentaa henkilöstöänne, tai suositella uusia yhteistyökumppaneita.

Konsultaatiotapaamiseen olisi hyvä varata aikaa 1-2 h.


Kumppanuussopimukset

Steps Helsinki tarjoaa asiakkailleen lyhyiden tai pidempien palvelumuotoilu- ja markkinointiprojektien ajaksi kumppanuussopimuksia.

Kumppanuussopimuksella tarkoitetaan 2-12 kk mittaista yhteistyösopimusta organisaationne ja Steps Helsingin välillä. Pääosin kumppanuussopimukset ovat 2-6 kk mittaisia, ja projekti viedään tässä ajassa läpi tiiviissä yhteistyössä organisaationne kanssa.


Liiketoiminnan kehittäminen & palvelumuotoilu — Ostajan Opas

Steps Helsinki on julkaissut tänä vuonna yrityspäättäjille suunnatun liiketoiminnan kehittämisen ja palvelumuotoilun Ostajan Oppaan. Tämä kattava opas on maksuton.

Liiketoiminnan kehittäminen & palvelumuotoilu — Ostajan Opas (PDF), 2017

ostajan_opas_steps_helsinki


Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!

Ota yhteyttä jo tänään, jos haluat kysyä lisää tarjolla olevista palveluista tai 1-2 h digitaalisen markkinoinnin ja digitaalisen palvelumuotoilun konsultaation hyödyntämisestä.


cropped-timantti_300_x_300_px.png